close
تبلیغات در اینترنت
 تایپایران - مرکز تخصصی تایپ جن

آرتمیس فاول - جلد اول: گروگان گیری«تایپ شده»

 

واقعاً چه توصیفی از آرتمیس فاول می‌توان کرد؟ روانشناسان متعددي سعی کرده‌اند پاسخی براي این پرسش پیدا کنند، اما همگی شکست خورده اند. مشکل اصلی، هوش و ذکاوت سرشار آرتمیس است. او به راحتی تست هاي روانکاوي را فریب می دهد. آرتمیس باهوشترین پزشکان را دیوانه کرده و گیح و منگ به تیمارستان هاي خودشان فرستاده است. در این که آرتمیس یک نابغه است شکی وجود ندارد؛ اما چرا باید کسی با چنین نبوغ خارق العادهاي خودش را وقف اعمال جنایتکارانه کند؟ این پرسشی است که فقط یک نفر می تواند به آن پاسخ دهد و متأسفانه آن یک نفر هم علاقه اي به حرف زدن در مورد خودش ندارد. شاید بهترین راه براي ارائۀ تصویري دقیق از آرتمیس، شرح اولین اقدام پرمخاطره و شرارتت بار او باشدکه هنوز بر سر زبانهاست. من این گزارش داستان گونه را از مصاحبه هایی که مستقیماً با قربانیان داشتم، تهیه کرده ام. همینطور که داستان جلو می رود و همه چیز براي شما آشکار میشود، متوجه خواهید شد که این کار چندان هم آسان نبودهاست. این ماجرا چند سال پیش، در آغاز قرن بیست و یکم اتفاق افتاد. آرتمیس فاول نقشه اي کشیده بود تا ثروت هنگفت خانوادگیش را دوباره احیا کند؛ نقشه اي که می توانست تمامی کرة خاکی را درگیر جنگی خانمان سوز کند و تمدن بشري را به سوي نیستی و نابودي بکشاند. در آن زمان آرتمیس تنها دوازده سال داشت...

دانلود کتاب

توجه: توضیحات داخل فایل، منبع هم که زندگی پیشتاز

 [ پنجشنبه 14 فروردين 1393 ] [ 19:33 ] [ سینا ]

[ نظرات () ]